ANBI

Onze organisatie heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat wij door de Belastingdienst erkend zijn als een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Hierdoor zijn giften aan onze organisatie aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).

Onderstaand vindt u de ANBI-gegevens van Stichting Zuid-Limburg Zorgt Samen.

Volledige naam:
Stichting Zuid-Limburg Zorgt Samen ofwel ZLZS

RSIN/fiscaalnummer:
860458787

Contactgegevens:
Heerlerbaan 106
6418 CJ Heerlen
T: 06 43 92 17 72
E: info@zlzs.nl
W: www.zlzs.nl

Triodosbank
IBAN: NL 52 TRIO 0788 8467 52
BIC: TRION/24
KvK-nummer: 75962004

Naam en functie bestuur:
Marjo Grosseibl – Jongstra , Bestuurder

Beloningsbeleid:
Stichting Zuid-Limburg Zorgt Samen valt onder de CAO Jeugdzorg. Bezoldiging vind conform plaats.
Stichting Zuid-Limburg Zorgt Samen valt onder de wet normering topinkomens waardoor bovenmatige bezoldigingen van bestuurders en voorzitter/leden van de Raad van Toezicht niet toegestaan is. Dit wordt jaarlijks getoetst door de accountant en de bezoldigingsgegevens worden gepubliceerd in de jaarrekening (jaarrekening beschikbaar op jaarverslagenzorg.nl en op onze website.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Stichting Zuid-Limburg Zorgt Samen is een stichting die nog in de beginfase van ontwikkeling verkeert. De groei die de stichting heeft doorgemaakt was sneller dan aanvankelijk verwacht. Momenteel zijn wij nog bezig met het ontwikkelen van ons 5 jarig beleidsplan om ervoor te zorgen dat het volledig aansluit bij onze visie, doelstellingen en de behoeften van onze belanghebbenden. We zijn actief bezig met het verzamelen van feedback en het verfijnen van onze strategieën om een robuust en effectief plan te garanderen. Ons jaarplan is inzichtelijk via onze website.
Onder belanghebbenden verstaan wij kinderen en/of hun familie die onze hulp nodig hebben in de ruimste zin van het woord. Wij zijn actief betrokken bij samenwerkingsverbanden zoals HOOM en Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg. Ook werken wij nauw samen met diverse gemeenten zoals gemeente Maastricht, Kerkrade en Heerlen. Deze samenwerkingen stellen ons in staat om expertise, middelen en netwerken te delen, waardoor we samenwerkingsvoordeel kunnen creëren en onze impact kunnen vergroten.

Omschrijving doelstelling:
Stichting Zuid-Limburg Zorgt Samen verricht religieuze en culturele activiteiten door middel van het aanbieden van huisvesting, begeleiding, ondersteuning en eventueel behandeling aan degene die deze zorg op welke wijze dan ook nodig heeft en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting behartigt een sociaal belang en de stichting heeft geen winstoogmerk.

Verslag van activiteiten en financieel overzicht:
Voor een verslag van onze activiteiten en verwijzen wij u naar ons jaarverslag. Deze is inzichtelijk op onze website.
Voor aanvullende financiële overzichten verwijzen wij u naar onze website en naar jaarverantwoordingzorg.nl waar ook jaarlijks de jaarrekening wordt gepubliceerd.